WINDOOR
     
 
Home > Windoor > People
  [INTERVIEW] 베카(VEKA) Andreas Hartleif 회장
한국 창호시장 가파른 고효율화 ‘베카 활약 이어질 것’  베카(VEKA) Andreas Hartleif 회장   지난달 베카 본사 Andreas Hartleif 회장은 지난 2012년 이후 6년 만에 한국을 방문, 시장변화를 파악하고 협력사들과 소통을 진행했다. 한국 내 주요 협력사인 융기를 방문한 Andreas Hartleif ...

제 목 발행월
2007-12
2007-12
2007-09
2007-09
2007-09
2007-09
2007-08
2007-08
2007-08
2007-05
    37  38  39  40  41  42  43  44  45  46